به دريا ها سفارش کن

که وقت ديدن ساحل

به آرامی يک موج بلند و سر به زير و رام

سلامی مرحمت دارند

چراکه ساحل آرام

در آن آرامش مطلق

به آن کوچک سلام شاد و روح افزا

دلش را خوش نگه دارد

و در انديشه های خود

به فکر موجکی باشد که روزی

از دل دريای ناآرام و موج آلود می آيد

و با دستان گرم خود

نوای شاد بودن را

به شن ها و صدف های درون ساحل آرام می بخشد

و با گرمای عشقی پاک

دلش را گرم می سازد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تولدم مبارک