گاهی خدا هم چشم بر هم می گذارد

يک مشت غم بر پشت آدم می گذارد

 

گاهی خدا هم سينه ای را می فشارد

داغ ماتم بر گردهء دل می گذارد

 

گويی خدا هم می پسندد داد دل را

کين گونه اش در بوتهء غم می گذارد

 

 

( خودم ميام ميسازمت )