الهی من قربون این همه افکار منفی این جماعت برم ............!

 

نی نی  ( محیا) دیروز واکسن زده ، دیشب هم تب کرده . انقده بیحال بود بچم .

انقده شیطونی نمی کرد دیشب . انقده دلبری نمی کرد . انقده همش ناله بود....!

 

قربونش برمماچ