حیف که خانواده از اینجا رد می شه . یه چیزایی رو نمی شه گفت جلو زن و بچه مردم !