هزار دشمنم از می کنند قصد هلاک

گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک