دلم برای معصومیت های از دست رفته کودکی ام تنگ شده..