چه سخت قافیه ها جور می شوند امروز

دلم بهانه شعر سپید می گیرد

 

عبور بی هدف از واژه های بی معنی

دلم سراغ کلام جدید می گیرد