امروز شعر جديدم که هنوز کاملش نکرده بودم ، گم شد !!!!!!!!