من که حسابی ديپرس شدم ... چرا پيغامی نمی ذارين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟