نزديک يک ماهه دفتر تلفنمو گم کردم ...
واقعآ بد درديه ....................................................
از همه ی دوستانی که تو اين مدت نتونستم باهاشون تماس بگيرم ، معذرت ...

امروز بعد از امتحان آمار ، وقت زياد آوردم و معلمو با يه قطعه ی کوتاه از سهراب سورپريز کردم .
اميدوارم اون قطعه ی کوتاه نظر معلم عزيز و از نمره ی فوق العاده ای که می گيرم دور کنه !!!


زندگی صحنه ی يکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود
صحنه پيوسته به جاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد