در اين آشفته بازاری

در اين احوال بی حالی

فقط يک دم

فقط يک لحظه ی کوتاه

در اين انديشه ها همراه و يارم باش

در اين وحشت سرای پوچ و تو خالی

تو تنها تکيه گاهی باش

که با تکرار ساعت های پر تکرار

به تکراری ترين پايان بی آغز سر در گم

نپيوندد