به سبک بالی يک قمری مست

و خوش آوازی يک بلبل شاد

و به آهستگی رقص نسيم

و به طنازی ابر

و نشاط باران

بی مهابا ، بی باک

مثل پرواز هياهو تا عرش

ميل بی تابی ماهی ، ساکت

مثل آرامش طوفان ، کوتاه

يا کسوفی تاريک

يا خسوفی بی رنگ

يا به زيبايی صبح تازه

يا به نمناکی گل وقت سحر

يا به دلتنگی خورشيد غروب

 

چه کسی بود که در پهنه ی خواب

جرات خنديدن پيدا کرد ؟!