تو مي ری تا که نبينه کسی روی ماهتابت
تا کسی راهی نبينه تو چشای آفتـــابت
اما من چی پس بگو تا بميرم برای ماهـــت
ماه پاک آســـمونی که پر از گلای ساکت
ای پرنده ی هوايــــی من می شم چراغ راهت
راهی که بی تو برايم می شه مثل آئينه ساکت
مهربونی صــــميمی واسه ی گلای باغــــت
اما ای بهــــــــار زيبا نمی دی به ما سلامت
رفتی و کردی تو ابری آسمون قلب پاکـــــت
قلب تو اينجا تو سينه اس سينه ی عاشق زارت


( اما کاش نمی رفتی !!!!!!!!!!!!! )