وقتی در آینه می نگرید ، خودتان نیست که می بینید . بلکه تقلید ساده لوحانه ایست در هیئت تقارنی خوف انگیز