چیزی نشده آخه ،‌فقط پشیمون شدم از نوشتن وقایع وقوع یافته . آخه دیدم خیلی صحنه داره و خیلی آدمایی توش هستن که از گفته شدن این حرفا ناراحت می شن و کلا عسر و حرج داشت .

همین ...!