کاش نبودم ...

آخرين ايستگاه جاده كجاست ؟
قطار عمر من در كدام دهكوره مي ايستد ؟
قرار آخرين ديدار ما كدام غروب است ؟
مي داني چرا نگاه تو را فراموش كردم ؟
تو مي داني !!!
تو مي داني . مهربان من . تو مي داني !!!
ولي من نمي دانم چرا آن همه عشق را از وجود من به دست باد سپردي ؟
نمي دانم كه چرا تنها غمنامه ي بي رحم تو را در دفتر خاطراتم نگاه داشتم ؟
ولي تو مي داني ... تو مي داني چرا آه مي گويم ؟؟؟
تو مي داني كه آه من آهي است از عمق قلبم . آهي كه آخرين سلاح من براي گفتن
دردهاي دل بي قرارم است .
كاش عشق نبود . كاش تو نبودي و اي كاش من نيز نبودم !!!!!

/ 1 نظر / 14 بازدید